Horúca čokoláda - nápoj | E-shop

Všeobecné obchodné podmienky


1. Úvod:
1.1 Obchodná spoločnosť Supremus.sk s.r.o., so sídlom Kpt. Jaroša 780/15, 040 22 Košice, IČO: 44883927, DIČ: 2022867770, IČ-DPH: -, neplatca DPH (ďalej len ako "Predávajúci"), zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.:  24068/V prevádzkuje e-shop na stránke www.supremus.sk/horuca-cokolada/eshop (ďalej aj "e-shop"). Prostredníctvom tohto e-shopu má možnosť tretia osoba (ďalej ako "Kupujúci") možnosť vyberať si tovar prehliadaním na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky v zmysle návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty na Predávajúceho:
Telefón: +421 940 344 990
E-mail: obchod [zavinac] horuca-cokolada.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť alebo aktualizovať na web stránke www.supremus.sk/horuca-cokolada/eshop

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru a v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, najmä (ale nie iba) Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre e-shop (ďalej len"Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 5 VOP.
1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na e-shope, uzavretá v súlade s týmito VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa v takom prípade riadia ustanoveniami zákona 513/1991 z.z. Obchodného zákonníka.

2. Objednávanie tovaru, kúpna zmluva, úkony pre uzatvorenie zmluvy
2.1 Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom e-shopu, kde je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru a objednanie vybraného tovaru.
2.2 Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci odoslaním objednávky na e-shope potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail uvedeny Kupujúcim bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na e-mailovú adresu uvedenu Kupujúcim budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.

2.3 Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že uvedený pokyn „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby” je spojený s povinnosťou Kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase objednávky.

2.4. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.5. Objednávka od Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať v časti „Dodacie údaje” všetky požadované údaje.

2.6. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop. Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.8. Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne dostupná. Kupujúci bude v takom prípade o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim.

2.9. Z uzavretej kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote do 14 dní od uzavretia zmluvy (bod 4.1. VOP).

2.10. Pokiaľ Predávajúci dodatočne zistí tlačovú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru (dostupnosť, množstvo, možnosti dodania, cena alebo vyššia moc) a to bez ohľadu či je to pred alebo po uzavretí zmluvy, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch oprávnené pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť ( Kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Pokiaľ takúto chybu Predávajúci zistí po uzatvorení zmluvy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to až do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má tiež v uvedenom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.11. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák.č. 102/2014 z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.12. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP nie je možné.

3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu za doručenie (poštovné) podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a poštovného. Cena tovaru na e-shope je uvedená ako konečná, Predávajúci nie je plátca DPH.

3.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov na dopravu tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť a buď hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka ), alebo vopred kedy Predávajúci vystaví Kupujúcemu predfaktúru a tovar dodá až po jeho uhradení.

3.3. Splatnosť kúpnej ceny je stanovená pri doručení tovaru na dobierku ako hotovostná úhrada, kedy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru Kupujúcemu.

3.4. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí stým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra je posielaná spolu s tovarom je súčasne dodacím listom aj záručným listom.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom pošty na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR. Poštový doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade, že je zaplatená kúpna cena a cena doručenia za dodávaný tovar. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny tovaru, ceny za doručenie a následným prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena poštovného ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci poštovné iba raz.

4.4. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný preukázať doručovateľovi svoju totožnosť, čím preukáže oprávnenie k prevzatiu tovaru. Bez uvedeného nie je poštový doručovateľ povinný Kupujúcemu tovar vydať.

4.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a listov sa predpokladá, že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.6. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky a to bezodkladne. Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru, zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

4.7. Pokiaľ nastane taká situácia, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru. To isté platí aj v prípade vyššej moci, v prípade dôvodov na strane doručovateľa alebo iných dôvodov, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na náklade rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou – oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č.102/2014 z.z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu Predávajúceho.

Odstúpením od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uvedené platby poštovým poukazom. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, avšak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 z.z.).

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru ,pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z.z.

Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.


Doprava zadarmo

Doprava zadarmo pri odbere 10 kg a viac.